ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਐਸਿਡ
Contents in this article

ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਐਸਿਡ

ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੈਟਰੀ ਐਸਿਡ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ – ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਲਮਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ। ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਜਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ (ਡੀ-ਮਿਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਵਾਟਰ) ਨਾਲ ਪਤਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਭਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 37% ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਐਸਿਡ ph ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਬੈਟਰੀ ਐਸਿਡ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲਮਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੂਣ, ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਖਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐਸਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਅਲਕਲੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਸਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਪਰਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਫਲੂਓਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ।

ਬੈਟਰੀ ਐਸਿਡ ਖਰੀਦਣਾ - ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਸਿਡ

ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਸਿਡ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਸਿਡ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੈਮੀਕਲ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਐਸਿਡ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਟਰੀ ਐਸਿਡ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਸਿਡ ਲਈ DM ਪਾਣੀ

ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਮਿਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਡੀਐਮ ਵਾਟਰ ਲਗਭਗ ਡਿਸਟਿਲ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੰਗ ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੰਗ ਖਣਿਜ (ਲੂਣ) ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟਸ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਲੂਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੰਗ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਆਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਨੋ Cations (ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਤੂ ਆਇਨ) ਅਤੇ Anions (ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਇਨ) ਵਰਤੇ ਗਏ ਰੈਜ਼ਿਨ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੋਨੋਂ-ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈੱਡ ਰੈਜ਼ਿਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਾਲਕਤਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪੁਨਰਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉੱਚ ਚਾਲਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 10,000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰਜਨਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ਿਨਾਂ ਨੂੰ 3-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੀਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਈਡ

ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਲਈ ਪੇਤਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੈਵਿਟੀ ਲਗਭਗ 1.840) ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲਡ/ਡੀਮਿਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਣੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੈਵਿਟੀ ਲਗਭਗ 1.000) ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘਣਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਪਾਓ।

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ 27 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ - ਸਿਰਫ!

ਬੈਟਰੀ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਚਾਰਟ

ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਸਿਡ ਦੀ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ - ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ

ਬੈਟਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰੇਂਜ
ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਬੈਟਰੀਆਂ 1.270 - 1.290
ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬੈਟਰੀਆਂ 1.275 - 1.285
ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਬੈਟਰੀਆਂ 1.195 - 1.205
AGM VRLA ਬੈਟਰੀਆਂ 1.300 - 1.310
ਟਿਊਬਲਰ ਜੈੱਲ VRLA ਬੈਟਰੀਆਂ 1.280 - 1.290
SMF ਮੋਨੋਬਲੋਕ ਬੈਟਰੀਆਂ 1.280 - 1.300

ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਐਸਿਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਸਿਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਚਸ਼ਮੇ, ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਏਪ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

  1. ਹਾਰਡ ਰਬੜ/ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੋਰਸਿਲੇਨ ਜਾਂ ਲੀਡ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
  2. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਰਨ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡੇਟਾਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
  3. ਜੇਕਰ ਐਸਿਡ ਸੰਘਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ IS: 266-1977 ਅਤੇ IS: 1069-1964 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  4. ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿਕਸਿੰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚ ਦੀ ਡੰਡੇ/ਲੀਡ-ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਪੈਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
  5. ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ

ਬੈਟਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਗਰੀ - ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਸਿਡ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਸ਼ਮੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਤੱਤ - ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਐਸਿਡ
ਮੁਅੱਤਲ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਲੋਹਾ 0.10 ਪੀਪੀਐਮ 10 ਪੀ.ਪੀ.ਐਮ
ਕਲੋਰੀਨ 1 ਪੀ.ਪੀ.ਐਮ 3 ਪੀ.ਪੀ.ਐਮ
ਮੈਂਗਨੀਜ਼ 0.10 ਪੀਪੀਐਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਕੁੱਲ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਘੋਲ 2 ਪੀ.ਪੀ.ਐਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਓਮ/ਸੈ.ਮੀ 5 ਅਧਿਕਤਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਸਿਡ ਦੀ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ - ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ

ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ (ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ) ਦੀ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ: ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਸਿਡ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਮੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਾ-ਇਨ-ਗਲਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸੰਦਰਭ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਐਸਿਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 0.0007 ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਡਿਗਰੀ C ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 0.0007 ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਚ ਨੂੰ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ‘ਤੇ 1.250 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਦੇ ਉਸ ਬੈਚ ਲਈ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ – 1.250 + (40-30) X 0.0007 = 1.257

ਇਸ ਲਈ, ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ

  • SG(30 ਡਿਗਰੀ C) = SG(t ਡਿਗਰੀ C) +0.0007 ( t – 30 )
  • ਜਿੱਥੇ, t ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ; SG (30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) = 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ; SG (t deg C) = t deg C ‘ਤੇ ਮਾਪੀ ਗਈ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ।

ਗਾੜ੍ਹੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਲੀਟਰ ਪਤਲੇ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1.840 Sp Gr

ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ 1.840 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੈਵਿਟੀ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
1.200 8.67 1.87
1.240 8.16 2.36
1.260 8.33 2.50
1.190 8.7 1.80

ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੈਟਰੀ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ?

ਘਣਤਾ 1.835 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।

ਠੰਡਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ 1.835 Sp Gr ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
1.400 1690 1000
1.375 1780 1000
1.350 1975 1000
1.300 2520 1000
1.250 2260 1000
1.230 3670 1000
1.225 3800 1000
1.220 3910 1000
1.210 4150 1000
1.200 4430 1000
1.180 5050 1000
1.150 6230 1000

ਘਣਤਾ ਦਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ 1.400 Sp. ਜੀ.ਆਰ. ਘੱਟ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ, ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਰਬੜ ਦੇ ਏਪ੍ਰੋਨ, ਰਬੜ ਦੇ ਬੂਟ, ਚਸ਼ਮੇ ਪਾਓ।

ਠੰਡਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ 1.400 Sp Gr ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
1.400 ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1000
1.375 75 1000
1.350 160 1000
1.300 380 1000
1.250 700 1000
1.230 850 1000
1.225 905 1000
1.220 960 1000
1.210 1050 1000
1.200 1160 1000
1.180 1380 1000
1.150 1920 1000

ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਸਿਡ ਦੀ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ - ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ

ਇੱਕ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ 1.200-1.320 ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1.200 ਦੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ Ah ਪ੍ਰਤੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈੱਲ Sp gr 1.200 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ Ah ਪ੍ਰਤੀ ਸੈੱਲ ਲਗਭਗ 18-20 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
UPS ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ sp gr 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 240-1.250 ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈੱਲ 14 ਤੋਂ 16 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬੈਟਰੀਆਂ sp gr 1.250-1.260 ਪ੍ਰਤੀ Ah ਪ੍ਰਤੀ ਸੈੱਲ 13-15 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਬੈਟਰੀਆਂ sp gr. 1.260-1.270 12-13 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰਤੀ Ah ਪ੍ਰਤੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
VRLA ਬੈਟਰੀਆਂ sp gr 1.3-1.32 ਪ੍ਰਤੀ Ah ਪ੍ਰਤੀ ਸੈੱਲ 9 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
VRLA ਜੈੱਲ ਸਮਾਨ sp gr ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1.300 ਦੀ ਵਰਤੋਂ 10-11 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰਤੀ Ah ਪ੍ਰਤੀ ਸੈੱਲ

ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ Ah ਪ੍ਰਤੀ ਸੈੱਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ wt % ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਖਾਸ ਗਰੈਵਿਟੀ @ 20 o C
ਤਾਪਮਾਨ ਗੁਣਾਂਕ ਪ੍ਰਤੀ o C H 2 SO 4 ਭਾਰ % H 2 SO 4 ਵੋਲਯੂਮ % ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ
ਪਾਣੀ 0.0 0.0 0
1.020 0.022 2.9 1.6 -
1.050 0.033 7.3 4.2 -3.3
1.100 0.048 14.3 8.5 -7.8
1.150 0.060 20.9 13 -15
1.200 0.068 27.2 17.1 -17
1.250 0.072 33.4 22.6 -52
1.300 0.075 39.1 27.6 -71

ਸਾਰਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ sp.gr ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਸਿਡ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਣੀ ਬਰਫ਼ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਚੀਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀ: ਠੰਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌੜੀ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੰਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, CCA (ਕੋਲਡ ਕ੍ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਂਪੀਅਰਸ) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਐਸਿਡ ਦੀ ਗਲਤ ਗੰਭੀਰਤਾ

ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਰਨ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਐਸਿਡ ਦੀ ਗਲਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਐਸਿਡ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਜੇਕਰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਆਮ ਮਿਆਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਗ੍ਰੇਡ ਬੈਟਰੀ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਜੇਕਰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਧ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਟਰੀ ਐਸਿਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

Please share if you liked this article!

Did you like this article? Any errors? Can you help us improve this article & add some points we missed?

Please email us at webmaster @ microtexindia. com

On Key

Hand picked articles for you!

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਢਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ

VRLA ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ?

VRLA ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ?

VRLA ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਲਵ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਲੀਡ ਐਸਿਡ (VRLA) ਬੈਟਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਲਈ

ਮਾਈਕ੍ਰੋਟੈਕਸ ਏਜੀਐਮ ਬਨਾਮ ਜੈੱਲ ਬੈਟਰੀ

AGM ਬਨਾਮ ਜੈੱਲ ਬੈਟਰੀ

ਸੋਲਰ ਲਈ AGM ਬਨਾਮ ਜੈੱਲ ਬੈਟਰੀ ਜੈੱਲ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ AGM VRLA ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ

ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ!

8890 ਅਦਭੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੇਲਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ – ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Do you want a quick quotation for your battery?

Please share your email or mobile to reach you.

We promise to give you the price in a few minutes

(during IST working hours).

You can also speak with our VP of Sales, Balraj on +919902030022