நீங்கள் எங்களுக்கு முக்கியம்!

Microtex உடனான உங்கள் அனுபவம் குறித்த உங்கள் மதிப்புமிக்க கருத்தை நாங்கள் கோருகிறோம்

Overall, how would you rate your experience with us?

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Do you want a quick quotation for your battery?

Please share your email or mobile to reach you.

We promise to give you the price in a few minutes

(during IST working hours).

You can also speak with our VP of Sales, Balraj on +919902030022