ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀ
Contents in this article

ਟਿਊਬੁਲਰ ਪਲੇਟਾਂ: ਲੰਬੀ ਟਿਊਬਲਰ ਬੈਟਰੀ ਬਨਾਮ ਫਲੈਟ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀ

1. ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ

ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਲਵੈਨਿਕ ਸੈੱਲ, ਵੋਲਟੇਇਕ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਯੰਤਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਸਾਇਣਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ। ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਸਾਇਣਕ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਹ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਕਰਨ-ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ (ਰੀਡੌਕਸ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲਈ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਧਾ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਊਰਜਾ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੋ ਅੱਧ-ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਐਨੋਡ ਸਮੱਗਰੀ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਤਾਂ) ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰੀ ਸਰਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੈਥੋਡ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਕਸਾਈਡ, ਕਲੋਰਾਈਡ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਦਿ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਸਿਸਟਮ:

ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸਰਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਲ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੀਡ (ਪੀਬੀ) ਨੂੰ ਡਿਵੈਲੈਂਟ ਲੀਡ ਆਇਨਾਂ (Pb2+) ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ)। (ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਇਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡ ਸਲਫੇਟ (PbSO4) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਬਾਹਰੀ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਲੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੀਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੀਡ ਸਲਫੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਭਾਵ, PbSO4 ਵਿੱਚ Pb4+ ਆਇਨਾਂ ਦੇ Pb2+ ਆਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੀਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੀਡ ਸਲਫੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਸੈੱਲ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

PbO2 + Pb + 2PbSO4 ਚਾਰਜ ↔ ਡਿਸਚਾਰਜ 2PbSO4 + 2H2O

ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਡ (Pb ° ) ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ Pb 2+ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਹੈ , ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ. ਵੇਲੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਲੀਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ (ਪੀਬੀ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ 4 ਵੈਲੇਂਸੀਆਂ ਹਨ) ਘੱਟ ਕੇ 2+ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਆਕਸੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ। ਵੇਲੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੀਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ (ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਐਨੋਡ) ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ (ਵੋਲਟੇਜ) ਇੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਲੇਟ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ -0.35 ਤੋਂ ਲਗਭਗ -0.20 ਵੋਲਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਐਨੋਡਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਲੀਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ (ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਕੈਥੋਡ) ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਲੇਟ ਸੰਭਾਵੀ ਲਗਭਗ 1.69 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਵੋਲਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਡਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਲੇਟ ‘ਤੇ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵੋਲਟੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਵਰਵੋਲਟੇਜ, η, ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਵਰਵੋਲਟੇਜ OCV ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, E disch = EOCV – ηPOS – ηNEG – IR.

ਪਰ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਲਈ E Ch = EOCV + ηPOS + ηNEG + IR।

IR ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। IR ਸੈੱਲ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਿਭਾਜਕ, ਪਲੇਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੱਚ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਪਦੰਡ (ਕਣ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਸਤਹ ਖੇਤਰ, ਪੋਰੋਸਿਟੀ, ਆਦਿ), ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ PbSO4 ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਇਸਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡ, ਸਰਗਰਮ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਖੋਰ ਪਰਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕ ਸੈੱਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਮੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਮ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ IR ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਵ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਢਲਾਨ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਸੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਲਈ, ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ 12V/28Ah VRLAB ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ 6 mΩ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ (12V/ 7Ah) ਦਾ 20 ਤੋਂ 23 mΩ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਘੱਟ η ਮੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ, η ਅਤੇ ਕਰੰਟ, I ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਓਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Edisch = EOCV – IR.
ECH = EOCV + IR।

ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਸੈੱਲ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਸੈੱਲ ਦੀ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਲਟ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਨੂੰ ਐਨੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜੋ ਐਨੋਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੈਥੋਡ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜੋ ਇੱਕ ਕੈਥੋਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਨੋਡ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਚਿੱਤਰ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਰਵ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੋਲਟੇਜ 2.05V ਦੇ ਓਪਨ-ਸਰਕਟ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚਾਰਜ ਵੋਲਟੇਜ ਇਸ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। η ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰੰਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, η ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚਿੱਤਰ 1 ਅਤੇ 2 ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ
ਚਿੱਤਰ 1 ਇੱਕ ਲੈਬ ਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ ਅਤੇ ਨੇਗ ਪਲੇਟ ਦੇ ਰੈਡੌਕਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਚਿੱਤਰ 2 ਚਾਰਜ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਸੈੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ:
ਲੀਡ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਰਗਰਮ ਸਮੱਗਰੀ:
ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ: Pb → Pb2+ + 2e-
ਚਾਰਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ: Pb2+ → Pb (ਭਾਵ, PbSO4 → Pb)

ਲੀਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਰਗਰਮ ਸਮੱਗਰੀ:
ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ: Pb4+ → Pb2+ (PbO2 → PbSO4)
ਚਾਰਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ: Pb2+ → PbO2 (ਭਾਵ, PbSO4 → PbO2)

ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪਦਾਰਥ ਲੀਡ ਸਲਫੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 1882 ਵਿੱਚ ਗਲੈਡਸਟੋਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੁਆਰਾ “ਡਬਲ ਸਲਫੇਟ ਥਿਊਰੀ” ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ

ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

 • ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਟਰੀਆਂ
 • ਸੈਕੰਡਰੀ (ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਕ)
 • ਬਾਲਣ ਸੈੱਲ

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਅਟੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਉਲਟਣਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਣ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਲਣ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੀਐਕਟੈਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 • ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ (ਜਿਵੇਂ, ਗੁੱਟ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਲਵਰ-ਆਕਸਾਈਡ-ਜ਼ਿੰਕ ਸੈੱਲ, ਫਲੈਸ਼ ਟਾਰਚਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ MnO2- Zn ਸੈੱਲ ਅਤੇ AC ਯੂਨਿਟਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਆਦਿ ਲਈ ਰਿਮੋਟ) ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
 • ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਾਲਾਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਰੀਐਕਟੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੁਨਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ, ਲੀ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ, Ni-Cd ਬੈਟਰੀ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ NiOOH-Cd ਬੈਟਰੀ), Ni-Fe ਬੈਟਰੀ, Ni-MH ਬੈਟਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ।
 • ਰਿਵਰਸਬਿਲਟੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ (ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਪਲੇਟ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (PbO2) ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਸੈੱਲ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਲੀਡ (Pb), ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੀਡ ਸਲਫੇਟ (PbSO4) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਪਤਲਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:
 • PbO2 + Pb + 2PbSO4 ਚਾਰਜ ↔ ਡਿਸਚਾਰਜ 2PbSO4 + 2H2O
 • ਇੱਕ ਬਾਲਣ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਂਧਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੇਟੈਲਿਟਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ (ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ) ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ-ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ-ਆਕਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਈਂਧਨ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨੋਡ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਜਾਂ ਤਰਲ ਬਾਲਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਮੀਥੇਨੌਲ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜੋ ਕਿ ਬਾਲਣ ਸੈੱਲ ਦੇ ਐਨੋਡ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਖੁਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਮੱਗਰੀ ਹੀਟ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਈਂਧਨ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ “ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ” ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਕਸਰ ਹਵਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਥੋਡ ਵਿੱਚ ਖੁਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਾਲਣ ਸੈੱਲ

 • ਥਿਊਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ H2/O2 ਬਾਲਣ ਸੈੱਲ ਅੰਬੀਨਟ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 1.23 V ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ: H2 + ½ O2 → H2O ਜਾਂ 2H2 + O2 → 2H2O E° = 1.23 V

  ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਲਣ ਸੈੱਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵੋਲਟੇਜ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ 1.23 V ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਾਲਣ ਸੈੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 0.5 ਅਤੇ 0.9 V ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ”ਧਰੁਵੀਕਰਨ”, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ

ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ (ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, “ਪਲੇਟਾਂ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
ਉਹ:

a ਫਲੈਟ ਪਲੇਟ ਜਾਂ ਗਰਿੱਡ ਪਲੇਟ ਜਾਂ ਪੇਸਟ ਪਲੇਟ ਜਾਂ ਜਾਲੀ-ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਫੌਰੇ ਪਲੇਟ (1.3 ਤੋਂ 4.0 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੋਟਾਈ)
ਬੀ. ਟਿਊਬੁਲਰ ਪਲੇਟਾਂ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਆਸ ~ 4.9 ਤੋਂ 7.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ)
c. ਪਲਾਂਟ ਪਲੇਟਾਂ (6 ਤੋਂ 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ)
d. ਕੋਨਿਕਲ ਪਲੇਟਾਂ
ਈ. ਜੈਲੀ ਰੋਲ ਪਲੇਟਾਂ (0.6 ਤੋਂ 0.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ)
f. ਬਾਇਪੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ

 • ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ-ਉਲੇਖ ਕੀਤੀ ਫਲੈਟ-ਪਲੇਟ ਕਿਸਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਰੰਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਡੀਜੀ ਸੈੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ), ਇਸਦਾ ਜੀਵਨ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਇਤਾਕਾਰ ਕਰੰਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੇਡੀ-ਆਕਸਾਈਡ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪੇਸਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਲੇਟਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਲਟਰਨੇਟਰ-ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀਵਨ ਛੋਟਾ ਸੀ।
 • ਟਿਊਬੁਲਰ ਪਲੇਟ: ਪਲੇਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਮ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜੀਵਨ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਲੈਟ ਪਲੇਟ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰੰਟ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਟਿਊਬੁਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਜੀਵਨ ਲਈ, ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਲੇ ਲੰਬਕਾਰੀ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੀ ਲੀਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 6-10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੋਟੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਦਾ ਮੂਲ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਲੇਮੇਲਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਕੋਨਿਕਲ ਪਲੇਟ ਜਾਲੀ-ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੋਲ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲੀਡ ਗਰਿੱਡ (ਇੱਕ 10° ਕੋਣ ‘ਤੇ ਕੱਪ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੇਟਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿਤਿਜੀ ਸਟੈਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲੀਡ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼, ਯੂਐਸਏ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 • ਜੈਲੀ ਰੋਲ ਪਲੇਟਾਂ 0.6 ਤੋਂ 0.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਘੱਟ-ਲੀਡ ਟੀਨ ਅਲਾਏ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਗਰਿੱਡ ਪਲੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਖਣ ਵਾਲੀ ਕੱਚ ਦੀ ਚਟਾਈ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੂਲ ਸੈੱਲ ਤੱਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਬਾਈਪੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ: ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਾਤ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਕ ਪੌਲੀਮਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟ ਪੋਲਰਿਟੀ ਐਕਟਿਵ ਸਾਮੱਗਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਭਾਜਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਅੰਤਰ-ਸੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਈਪੋਲਰ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਪਲੇਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੋਨੋ-ਪੋਲਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ।

2. ਅੰਤਰ - ਟਿਊਬੁਲਰ ਬੈਟਰੀ ਬਨਾਮ ਫਲੈਟ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀ

ਫਲੈਟ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਉੱਚ ਕਰੰਟ, ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲਈ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਡੀਜੀ ਸੈੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਰਿੱਡਾਂ ਦੇ ਖੋਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਟਿਊਬਲਰ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀ ਹੈ?

ਟਿਊਬੁਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਫਲੋਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਕਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਆਕਸਾਈਡ-ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਨੁਲਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੀਅਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਖੋਰ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪੁੰਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਭਾਰੀ ਕਰੰਟ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਘਣਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਅਤੇ ਖੋਰ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਲਾਂਟ ਪਲੇਟ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੈੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਫਲੋਟ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਲੇਟ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਇਸਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਨਿਕਲ ਪਲੇਟ ਸੈੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੂਸੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ (ਪਹਿਲਾਂ AT&T ਬੈੱਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ) ਦੁਆਰਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ 23-ਸਾਲ ਦਾ ਖੋਰ ਡਾਟਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ 68 ਤੋਂ 69 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੈਲੀ ਰੋਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਜੈਲੀ-ਰੋਲ ਨਿਰਮਾਣ (ਸਪਾਈਲੀ-ਜ਼ਖਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਜ਼) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਉੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰੀਲੀਜ਼ ਦਬਾਅ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਜ਼ਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ. ਇਹ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰੀ ਧਾਤ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵੈਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਰੇਂਜ 170 kPa ਤੋਂ 275 kPa (25 ਤੋਂ 40 psi » 1.7 ਤੋਂ 2.75 ਬਾਰ) ਤੱਕ 7 kPa ਤੋਂ 14 kPa (1 ਤੋਂ 2 psi » 0.07 ਤੋਂ ਧਾਤੂ-ਸ਼ੀਥ ਵਾਲੇ, ਚੱਕਰਦਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 0.14 ਬਾਰ) ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮੈਟਿਕ ਬੈਟਰੀ ਲਈ।

ਬਾਇਪੋਲਰ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ
ਇੱਕ ਬਾਇਪੋਲਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੱਗਰੀ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪੌਲੀਮਰ ਸ਼ੀਟ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਅੰਤਰ-ਸੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਪੋਲਰ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਪਲੇਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੋਨੋ-ਪੋਲਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ।

ਇਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਹਨ

 1. ਉੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ (ਭਾਵ, 40% ਘੱਟ ਵਾਲੀਅਮ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦਾ 60% ਆਕਾਰ, 30% ਘੱਟ ਭਾਰ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ 70% ਪੁੰਜ।
 2. ਚੱਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰੋ
 3. ਅੱਧੀ ਜਿੰਨੀ ਲੀਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

3. ਟਿਊਬਲਰ ਬੈਟਰੀ ਕਿਉਂ?

ਟਿਊਬੁਲਰ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਹਨਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਇਨਵਰਟਰ-ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ (1 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੀਆਂ) ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ 5,000 ਤੋਂ 22,000 Ah ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਣਡੁੱਬੀ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 1.4 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਸੈੱਲਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਐਸਿਡ ਪੱਧਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ-ਪੰਪ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੈੱਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲਵ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪਤਲੀ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਈਵੀ ਬੈਟਰੀਆਂ EV ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਊਰਜਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 800 ਤੋਂ 1500 ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਮੋਟਾਈ, ਪਲੇਟ ਪਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਘਣਤਾ, ਖਾਸ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਟਿਊਬ ਵਿਆਸ ਮਿਲੀਮੀਟਰ --> 7.5 6.1 4.9
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਘਣਤਾ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ) 1.280 1.300 1.320
ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 24 30
ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਪਿੱਚ 15.9 13.5 11.4
ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 3.2 2.3 1.85
5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਊਰਜਾ (Wh ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) 28 36 40
ਸਾਈਕਲ ਜੀਵਨ 1500 1000 800

ਹਵਾਲਾ: ਕੇਡੀ ਮਰਜ਼, ਜੇ. ਪਾਵਰ ਸ੍ਰੋਤ, 73 (1998) 146-151.

4. ਟਿਊਬਲਰ ਬੈਟਰੀ ਪਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ?

ਟਿਊਬਲਰ ਬੈਗ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਫਿਲਿਪਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੁੱਡਵਰਡ ਦੁਆਰਾ ਟਿਊਬਲਰ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1890-1900 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਲਾਟਡ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ (ਐਕਸਾਈਡ ਆਇਰਨਕਲਡ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1910 ਵਿੱਚ ਸਮਿਥ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਟਿਊਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਗਰਿੱਡ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਲਟੀ-ਟਿਊਬ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟਿਊਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੌਤਿਕ ਬੰਧਨ ਫਿਲਿੰਗ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਕਠੋਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਸੇ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਝੁਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ PT ਬੈਗ ਮਲਟੀ-ਟਿਊਬ ਗੌਂਟਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟਿਊਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ. ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮਲਟੀ-ਟਿਊਬ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਬੈਗ (ਗੌਂਟਲੇਟ) ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਧਕ ਕੱਚ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਫਾਈਬਰਾਂ (ਪੋਲੀਸਟਰ, ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ, ਐਕਰੀਲੋਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ ਕੋਪੋਲੀਮਰ, ਆਦਿ) ਤੋਂ ਬੁਣਾਈ, ਬ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫੇਲਟਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਲਟੀ-ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਵਿਨਾਇਲ ਐਸੀਟੇਟ ਦੇ ਕੋਪੋਲੀਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਫ਼ਾਰਮਰਾਂ (ਮੰਡਰੇਲ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਫ਼ਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮ ਨੂੰ ਹੀਟ ਵੇਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਵਿਨਾਇਲ ਐਸੀਟੇਟ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਖੋਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਰੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਮਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੀਮਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਰਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੀਲ ਵਧੀਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਸੀਮ ਪਤਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਝੁਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।

ਹੀਟ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਬੁਣਾਈ ਤਕਨੀਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਸੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੋਡਮ ਮਲਟੀ-ਟਿਊਬਾਂ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਪੌਲੀਏਸਟਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਪੌਲੀਏਸਟਰ ਫਿਲਾਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਸੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਬੁਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੁਣਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਰਸਟ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੈਰ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟੋਲਾਈਟ ਦੇ ਦੋਨੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਅਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਵਧੇਰੇ ਵਾਲੀਅਮ nonwoven ਟਿਊਬ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ). ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟਿਊਬਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮਲਟੀ-ਟਿਊਬਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਾਗਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਪੋਲਿਸਟਰ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟਿਊਬੁਲਰ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਸੈੱਲ 2.2 ਤੋਂ 2.30 ਵੋਲਟ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ‘ਤੇ ਫਲੋਟ-ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਆਮ ਇਨਵਰਟਰ/ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲ-ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸੈੱਲ (TL ਅਤੇ AC ਸੈੱਲ)।

ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

ਇੱਕ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੀਡ ਅਲੌਏ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੱਸ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਈ-ਕਾਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਟਿਊਬਲਰ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਪੀਟੀ ਬੈਗ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਕਸਾਈਡ-ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਗਿੱਲੇ ਥਿਕਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਪੇਸਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਤਾਰੇ-ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਟ੍ਰੂਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਟੀ ਬੈਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਣੇ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਪੌਲੀਏਸਟਰ ਫਾਈਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਊਬੁਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ, ਠੀਕ/ਸੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਂਕ-ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਘਣਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰ-ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਿੰਗ ਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਲੇਟੀ ਆਕਸਾਈਡ, ਸਲੇਟੀ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਲਾਲ ਲੀਡ (ਜਿਸ ਨੂੰ “ਮਿਨੀਅਮ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲੀਡ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਾਲ ਲੀਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਲੀਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਲੀਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੀਡ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਲਾਲ ਲੀਡ Pb3O4 = 2PbO + PbO2।

ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਭਰੀਆਂ ਟਿਊਬੁਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਟਿਊਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਿੱਲੇ ਆਕਸਾਈਡ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰ-ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਲੈਟ ਪਲੇਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਂਡਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਪਰ, “ਬਲੈਂਕ ਫਿਕਸ” ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪੇਸਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਤਹੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੁਆਰਾ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਿਊਬੁਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਵਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਲੇਟਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਿਪਕਣ।

ਪਿਕਲਡ ਅਤੇ ਅਨਪਿਕਲਡ ਪੈਲਸ ਲਈ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫਿਲਿੰਗ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਅਚਾਰ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ 27°C ‘ਤੇ 1.240 ± 0.010 ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੋਂ 0m ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜਾਂ, ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕ-ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5. ਟਿਊਬੁਲਰ ਪਲੇਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ

ਚਿੱਤਰ 3 ਅਤੇ 4 ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟਾਂ
ਚਿੱਤਰ 3 ਟਿਊਬਾਂ ਗੋਲ, ਅੰਡਾਕਾਰ, ਫਲੈਟ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ Fig4 ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਲਗਭਗ 8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 4.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਿਊਬਾਂ ਅੰਡਾਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮਤਲ ਜਾਂ ਵਰਗ ਜਾਂ ਆਇਤਾਕਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਿਲੰਡਰ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ)।

7. ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਟਿਊਬੁਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ. ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਟਿਊਬਲਰ ਬੈਗ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਘੱਟ ਪੈਕਿੰਗ ਘਣਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਣਾਂਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਪੋਰੋਸਿਟੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਤੋਂ 2000 ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੀ ਫਲੈਟ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

8. ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਲੈਟ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਕਸਾਈਡ ਧਾਰਕ ਟਿਊਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਖੋਰ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੋਰ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਲੀਡ ਅਲੌਏ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਲੀਡ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ.

ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੀਡ ਅਤੇ ਲੀਡ ਮਿਸ਼ਰਤ 1.7 ਤੋਂ 2.0 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉੱਚ ਐਨੋਡਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ PbO2 ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈੱਲ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਓਪਨ-ਸਰਕਟ ਵੋਲਟੇਜ (OCV) ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੋਲਟੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਵਿਘਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਸਤਹ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ (PAM) ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੋਰ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

9. ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਊਬਲਰ ਬੈਟਰੀ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਟਿਊਬੁਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ-ਚੱਕਰ-ਜੀਵਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ (ਫੋਰਕਲਿਫਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ, ਆਦਿ) ਵਿੱਚ। ਇਹ OPzS ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (BESS) ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 11000 Ah ਅਤੇ 200 ਤੋਂ 500 kWh ਤੱਕ ਅਤੇ 20 MWh ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

BESS ਲਈ ਖਾਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪੀਕ ਸ਼ੇਵਿੰਗ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਲੋਡ ਲੈਵਲਿੰਗ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ, ਆਦਿ ਲਈ ਹਨ।

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਟਰ-ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜੈੱਲਡ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲਵ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੈੱਲਡ ਕਿਸਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ.

40 Wh/kg ਖਾਸ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ 800 ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ EVs ਪਤਲੀਆਂ ਟਿਊਬਲਰ EV ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਾ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ 200Ah ਤੋਂ 1000Ah ਹੈ।

10. ਇੱਕ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਟਿਊਬੁਲਰ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਮ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਫਲੋਟ ਚਾਰਜ ਹਾਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਕਲਿਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬੈਟਰੀਆਂ) ਲਈ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਚੱਕਰ ਊਰਜਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 800 ਤੋਂ 1500 ਚੱਕਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ-ਚੱਕਰ ਊਰਜਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਓਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਜੈੱਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਾਲਵ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਧਰੀਕਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਟੌਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਗੈਸਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੂਰਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।

11. ਸਿੱਟਾ

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਬੈਟਰੀਆਂ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੈਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 33 Ah ਤੋਂ 180 Ah ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੋਨੋਬਲੋਕ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 45 Ah ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ Ah ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਛੋਟੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ (200 Ah ਤੱਕ) ਮੋਨੋਬਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 2v ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬਲਰ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ, ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਟਰੱਕ, ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਆਦਿ।

Please share if you liked this article!

Did you like this article? Any errors? Can you help us improve this article & add some points we missed?

Please email us at webmaster @ microtexindia. com

On Key

Hand picked articles for you!

ਬੈਟਰੀ ਸਲਫੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?

ਬੈਟਰੀ ਸਲਫੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?

ਬੈਟਰੀ ਸਲਫੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੈਟਰੀ ਸਲਫੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ

ਮਾਈਕ੍ਰੋਟੈਕਸ 2V OPzS ਬੈਟਰੀ

2V OPzS

2v OPzS ਬੈਟਰੀ – ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਬੈਟਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ? ਸਥਿਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ

EFB ਬੈਟਰੀ

EFB ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਗਾਈਡ

ਇੱਕ EFB ਬੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ? EFB ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਣ (ICE) ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ CO2 ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ,

ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ!

8890 ਅਦਭੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੇਲਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ – ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Do you want a quick quotation for your battery?

Please share your email or mobile to reach you.

We promise to give you the price in a few minutes

(during IST working hours).

You can also speak with our VP of Sales, Balraj on +919902030022