ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ

ਈਮੇਲ ਨੀਤੀ

ਮਾਈਕ੍ਰੋਟੈਕਸ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮਿਟਾਓ; ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਟੈਕਸ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ (“ਮਾਈਕ੍ਰੋਟੈਕਸ”) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਟੈਕਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਬਾਈਡਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਟੈਕਸ ਈਮੇਲ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਟੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

Cookie Policy

Cookie Policy

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਨਿਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Want to become a channel partner?

Leave your details & our Manjunath will get back to you

Do you want a quick quotation for your battery?

Please share your email or mobile to reach you.

We promise to give you the price in a few minutes

(during IST working hours).

You can also speak with our VP of Sales, Balraj on +919902030022