ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ
Contents in this article

ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ Ah ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂ 10 h ਜਾਂ 20 h)। ਜੇਕਰ ਸਮਰੱਥਾ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ C 10 ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 100 Ah 10 ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 10 A ‘ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ 5C A ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਂਪੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ 5 ਗੁਣਾ। 5 C 10 A ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 500 ਐਂਪੀਅਰ। 0.5CA ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਪੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੈ, 100 Ah 10 ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 100/2 ਜਾਂ 100*0.5 = 50 A

10-h ਡਿਸਚਾਰਜ/ਚਾਰਜ ਕਰੰਟ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਵੀ I 10 A ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। I 10 A ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 10 h ਦਰ ਕਰੰਟ = 10 A। 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ I 5 A 2 I 5 A ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ।

ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ C r ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ ਆਰਸੀ ਮੈਂ ਸੀ.ਸੀ ਕੋਲਡ ਕ੍ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ, ਭਾਵ, ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਦਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰੰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਕ੍ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਂਪੀਅਰ (ਸੀਸੀਏ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ?

ਇੱਕ ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ C ਦਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਟਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਐਂਪੀਅਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਪੇਨਕਰਟ ਸਮੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

I n t = C ਜਿੱਥੇ n & c ਸਥਿਰ ਹਨ ਅਤੇ I ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰੰਟ ਹੈ ਅਤੇ t ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ

ਇੱਕ C1 ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 150 Ah ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਲਈ, ਇਹ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ 150 amps ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ C5 ਦਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ‘ਤੇ 150 Amps ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ C2 ਦਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚ ਦਰ ‘ਤੇ 150 Amps ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਦਰ. ਇੱਕ 150 ਏ C₂₀ ‘ਤੇ ਬੈਟਰੀ , 7.5 A ਦੇ ਲੋਡ ‘ਤੇ 20 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇਗੀ।

C₁₀ ਤੇ 150 AH ਬੈਟਰੀ 15 A ਦੇ ਲੋਡ ‘ਤੇ 10 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇਗੀC₅ ‘ਤੇ 150 AH ਦੀ ਬੈਟਰੀ 30 A ਦੇ ਲੋਡ ‘ਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇਗੀ।

C10 ਰੇਟਿੰਗ ਬੈਟਰੀ ਉੱਚ ਕਰੰਟ ‘ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ C₂₀ ਰੇਟਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰੰਟ ‘ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। C₁₀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚ ਲੋਡ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ, C₁₀

ਐਂਪੀਅਰ ਆਵਰ ਜਾਂ C₂₀ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਊਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ 10.5 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ C₁₀ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਟਰੀ C₂₀ ਦਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਉੱਚ ਏ.ਐਚ. ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੀ ਦਰ
ਡਿਸਚਾਰਜ
ਡਿਸਚਾਰਜ ਮੌਜੂਦਾ
100Ah ਬੈਟਰੀ ਲਈ
'ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ C₁₀ __
ਐਂਪੀਅਰਸ
ਡਿਸਚਾਰਜ
ਮਿਆਦ
ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਸਮਰੱਥਾ
ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ C₁₀
ਪੈਦਾਵਾਰ
ਟਿੱਪਣੀਆਂ
C20 5.5 ਏ 20 ਘੰਟੇ 110** ** ਉੱਚ Ah ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਸਿਡ ਵਾਲੀਅਮ
C10 10 ਏ 10 ਘੰਟੇ 100 UPS, ਇਨਵਰਟਰ ਬੈਟਰੀ, IS 13369 ਲਈ ਮਿਆਰੀ
C9 10.87 ਏ 9 ਘੰਟੇ 97.9
C8 11.7 ਏ 8 ਘੰਟੇ 93.6
C7 13.1 ਏ 7 91.7
C6 14.65 ਏ 6 87.9
C5 16.66 ਏ 5 83.3
C4 19.55 ਏ 4 78.2
C3 23.9 ਏ 3 71.7
C2 31.65 ਏ 2 63.3
C1 50 ਏ 1 50

ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ - ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਬੈਟਰੀ?

ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ C20 ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਟੋ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ SLI ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ-ਭੁੱਖੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਲਈ ਆਟੋ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਰਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੋੜ।

ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ Amps ਮਿਆਦ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 150-250 Amps ਸਕਿੰਟ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਸੀ.ਸੀ.ਏ
ੲੇ. ਸੀ 8-10 Amps 3-5 ਮਿੰਟ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ
ਹੋਰ ਯੰਤਰ ਰੇਡੀਓ GPS ਆਦਿ 5 Amps 5-10 ਮਿੰਟ

ਬੈਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਡਰੇਨ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਸਟਾਪਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਪਰ ਤੋਂ ਬੰਪਰ ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਬੈਟਰੀ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਹੈਂਸਡ ਫਲੋਡਡ ਬੈਟਰੀ (EFB) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ STOP – START ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੰਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ EFB ਬੈਟਰੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ

Please share if you liked this article!

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on whatsapp

Did you like this article? Any errors? Can you help us improve this article & add some points we missed?

Please email us at webmaster @ microtexindia. com

On Key

Hand picked articles for you!

ਫਲੈਟ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀ

ਫਲੈਟ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀ

ਫਲੈਟ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀ ਇੱਕ ਟਿਊਬਲਰ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲੈਟ ਪਲੇਟ ਬੈਟਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਮੂਲ

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਮੂਲ

ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਮੂਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਢਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ

ਲੀਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀ

ਲੀਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀ – ਸਥਾਪਨਾ

ਲੀਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਲੀਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ।ਲੀਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਬੈਟਰੀ

ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ!

8890 ਅਦਭੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੇਲਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ – ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।